JUDr. Dalimil Mika, LL.M.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Klatovy
Za Beránkem 836
339 01 Klatovy

V ……………., dne ……………1)

Spisová značka: ………………2)

Přihláška pohledávky do dražebního jednání dle ustanovení § 336f zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu

Věřitel:3) Fyzická osoba - jméno a příjmení, rodné číslo / datum narození, místo trvalého pobytu
Fyzická osoba podnikatel - jméno a příjmení, IČO, datum narození, sídlo
Právnická osoba - obchodní firma nebo název, IČO, sídlo 

Povinný:4) Fyzická osoba - jméno a příjmení, rodné číslo / datum narození, místo trvalého pobytu
Fyzická osoba podnikatel - jméno a příjmení, IČO, datum narození, sídlo
Právnická osoba - obchodní firma nebo název, IČO, sídlo 

Ve výše uvedené věci Vám sděluji, že tímto přihlašuji svoji pohledávku ve výši ………………… Kč5) do Vámi prováděné exekuce prodejem nemovité věci spisová značka ………………2) ve smyslu ustanovení § 336f zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“).

Pohledávka ve výši ……………….. Kč5) je tvořena:6)
a) jistinou ve výši …………….. Kč
b) příslušenstvím (tj. např. úrokem z prodlení ve výši 6% z částky 20.000,- Kč od 12.12.2009 do zaplacení vyčísleném ke dni konání dražby, tj. k 31.8.2019, částkou ve výši ……... Kč7))
c) smluvní pokutou ve výši ……….. Kč8)
d) náklady nalézacího řízení ve výši …………… Kč
e) náklady oprávněného v exekučním řízení …………. Kč
f)  + další částky např. poplatky, poplatky z prodlení, renta, penále apod. ve výši …………. Kč9)

Věřitel žádá, aby jeho pohledávka byla zařazena v souladu s ustanovením:10)
a) § 337c odst. 1 písm. b) OSŘ do druhé skupiny
b) § 337c odst. 1 písm. c) OSŘ do třetí skupiny
c) § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté skupiny
d) § 337c odst. 1 písm. e) OSŘ do páté skupiny
e) § 337c odst. 1 písm. f) OSŘ do šesté skupiny
f) § 337c odst. 1 písm. g) OSŘ do sedmé skupiny
g) § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny

Pro pořadí této pohledávky je rozhodující den:11)
a) kdy byl soudnímu exekutorovi doručen návrh oprávněného/oprávněného z přerušené exekuce, tedy den ……….
b) kdy byl exekuční příkaz zřízením exekutorského zástavního práva doručen na katastrální úřad, tedy den ………
c) kdy byla zástavní smlouva doručena na katastrální úřad, tedy den ……………….. (jde-li o nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí),
d) kdy byla zástavní smlouva zapsána do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou ČR, tedy den ……….. (jde-li o nemovité věci, které nejsou zapsané v katastru nemovitostí)
e) kdy bylo rozhodnutí správního orgánu doručeno na katastrální úřad, tedy den ………….
f) kdy rozhodnutí správního orgánu nabylo právní moci, tedy den …………….
g) kdy byl návrh na zřízení soudcovského zástavního práva doručen soudu, tedy den …………….
h) kdy byla soudnímu exekutorovi/OS/FÚ/ doručena přihláška.
Věřitel žádá o zaplacení své pohledávky na účet číslo ………………………. 12)
…………………….
Podpis věřitele13)

Přílohy:14)
- originál nebo úředně ověřená kopie exekučního titul s vyznačenou doložkou právní moci a vykonatelnosti
/
listina prokazující, že jde o pohledávku související se správou domu a pozemku, která byla uplatněna u soudu žalobou podle části třetí
/
listina prokazující, že jde o pohledávku zajištěnou zástavním právem
- plná moc, je-li účastník zastoupen
- pravomocný příkaz k úhradě nákladů exekuce a usnesení o nařízení exekuce, jsou-li přihlašovány i náklady oprávněného v exekučním řízení (není-li pohledávky zajištěna exekutorským zástavním právem na základě exekučního příkazu a náklady oprávněného nejsou v tomto exekučním příkazu vyčísleny konkrétní částkou)
/
pravomocný příkaz k úhradě nákladů exekuce a vyrozumění o zapsání doložky provedení exekuce do Rejstříku zahájených exekucí (není-li pohledávky zajištěna exekutorským zástavním právem na základě exekučního příkazu a náklady oprávněného nejsou v tomto exekučním příkazu vyčísleny konkrétní částkou)


Poznámky:
1) Doplnit místo a datum sepsání přihlášky.
2) Doplnit spisovou značku řízení, ve kterém má proběhnout dražba nemovité věci a do kterého je pohledávka přihlašována, např. 120 EX 5/19.
3) Doplnit identifikační údaje věřitele.
4) Doplnit identifikační údaje dlužníka.
5) Doplnit celkovou výši přihlašované pohledávky.
6) Specifikovat jednotlivé části přihlašované pohledávky. Pohledávka musí být uvedena tak, že musí být specifikované její jednotlivé části dle exekučního titulu nebo listiny, ze které vyplývá, že jde o pohledávku zajištěnou zástavním právem tj. jistina, příslušenství, náklady řízení, apod.
7) Příslušenství pohledávky tj. úroky, úroky z prodlení uvést tak, aby bylo zřejmé, z jaké částky je požadováno, v jaké výši a za jaké období a musí být vyčísleno konkrétní částkou ke konkrétnímu datu tj. ke dni konání dražby, není-li již exekučním titulem přiznáno v konkrétní výši.
8) Je-li smluvní pokuta požadována a není dle exekučního titulu uvedeno již konkrétní částkou uvádět stejně jako příslušenství.
9) Jsou-li další částky např. poplatky, poplatky z prodlení, renta, penále apod. postupovat stejně jako u smluvní pokuty.
10) Uvést skupinu, do které přihlašovaná pohledávka dle ustanovení § 337c odst. 1 OSŘ patří, tj. zařazení do skupiny.
11) Uvést rozhodnou skutečnost pro pořadí přihlašované pohledávky.
12) Doplnit číslo účtu.
13) Podpis věřitele.
14) Uvést a přiložit všechny přílohy, na základě kterých bude přihláška posouzena.