Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, které občanský soudní řád a další právní předpisy svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu.

Dražební rok určuje soudní exekutor (exekutorský kandidát či koncipient) v usnesení (dražební vyhlášce). Soudní exekutor, zaměstnanci soudního exekutora, povinný a manžel povinného nesmějí dražit.

Účastníkem dražby může být fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům a právnická osoba. Účastník dražby je povinen se prokázat platným průkazem totožnosti, v případě obchodních společností i výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců (originálem či ověřenou kopií), v případě zastoupení i plnou mocí s úředně ověřenými podpisy a v případě, že dražební vyhláška stanoví povinnost zaplatit dražební jistotu, tak je nezbytné zaplacení dražební jistoty, a to na účet soudního exekutora uvedený v dražební vyhlášce nebo v hotovosti do pokladny exekutorského úřadu. Pro platbu v hotovosti se neužije zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. K platbám, které byly složeny na účet soudního exekutora, lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání prokázáno, že na účet platba také došla. Poté budou dražitelům vydána dražební čísla a tito dražitelé se mohou zúčastnit dražebního jednání. Účastník dražby se zapisuje do seznamu účastníků dražby.

Zúčastnit se dražby movité věci, pro jejíž držení je nutné právním přepisem stanovené oprávnění (např. oprávnění držet zbraň), může jen ten, kdo je držitelem takového oprávnění. Exekutor je oprávněn tuto skutečnost ověřit před zahájením dražby tím, že vyzve dražitele o předložení příslušného oprávnění.

Pro nerušený průběh dražebního jednání je nutné před vstupem do dražební místnosti vypnout mobilní telefon.

Před zahájením dražebního jednání je možné si prohlédnout věci, které jsou předmětem dražby a popřípadě nahlédnout do znaleckého posudku, pokud byly věci na základě znaleckého posudky oceněny a případně vznést dotazy na odpovědného zaměstnance exekutorského úřadu. Veškeré informace k dražené věci nebo souboru věcí jsou uvedeny v dražební vyhlášce.

Dražební jednání řídí soudní exekutor, exekutorský kandidát, exekutorský koncipient nebo vykonavatel soudního exekutora (dále jen „soudní exekutor“).

Při dražbě se věci vyvolávají jednotlivě, nebo po skupinách, jestliže se prodává větší množství věcí. Po vyvolání věci soudní exekutor oznámí nejnižší podání stanovené v dražební vyhlášce a vyzve účastníky dražby, aby činili podání s tím, že dražitelům oznámí částku, o kterou mohou zvyšovat podání tzv. příhoz.

Podání je dražitelem učiněno zvednutím dražebního čísla a vyslovením nabízené částky.


Dražitelé jsou vázáni svým podáním, dokud nebylo učiněno podání vyšší. Dražba pokračuje, dokud dražitelé na vyzvání slovy „poprvé, podruhé“ činí vyšší podání. Není-li učiněno další vyšší podání, soudní exekutor upozorní dražitele, že nebude-li učiněno vyšší podání, že po slově „potřetí“ udělí příklep. Neučiní-li žádný z dražitelů vyšší podání nebo stejné nejvyšší podání, které učinil jiný dražitel, udělí soudní exekutor příklep tomu z dražitelů, který učinil nejvyšší podání.

V případě, že více dražitelů učiní stejné nejvyšší podání, bude rozhodnuto losem, kterému dražiteli bude učiněn příklep. Losování bude provedeno prostřednictvím losovacího zařízení tak, že každý z dražitelů, který učinil nejvyšší podání, si vylosuje z losovacího zařízení jeden míček a příklep bude udělen tomu dražiteli, který si vylosuje míček s vyšším číslem. V případě dražby mimo budovy exekutorského úřadu může být zvolen jiný způsob losování.

Nejvyšší podání je vydražitel povinen zaplatit ihned, hotově do pokladny exekutorského úřadu. Jestliže vydražitel ihned po výzvě neuhradí nejvyšší podání, pozbývá příklep právních účinků a exekutor bez dalšího draží movitou věc znovu, a to bez účasti obmeškalého vydražitele. Pokud nejvyšší podání přesahuje částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, tj. ekvivalent částky 15.000 EUR, musí ho vydražitel doplatit bezhotovostní platbou do 7 dnů od udělení příklepu, jinak soudní exekutor nařídí opětovnou dražbu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Vydražitel, který nezaplatil nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto závazky se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto závazky, zbývající část se vrátí vydražiteli.

Udělením příklepu dražební jednání končí.

Přechodem vlastnictví k věci nebo souboru movitých věcí na vydražitele zanikají ze zákona všechna věcná i obligační práva k věci cizí, která na věci nebo souboru věcí do té doby vázla. Přejde-li vlastnického právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu. V případě dražby cenných papírů vydá soudní exekutor takové potvrzení vydražiteli i bez žádosti.

Vydražitel je povinen věc po doplacení nejvyššího podání převzít a odvézt. Náklady na odvoz vydražených věcí jdou k tíži vydražitele.

Tomu, kdy by rušil pořádek v dražební místnosti nebo se urážlivě choval, může být uložena pořádková pokuta do výše 50.000,- Kč. Pro hrubé porušení pořádku může být soudním exekutorem vykázán z místa konání dražby. Ten, kdo by opakovaně závažným způsobem rušil dražební rok, nebo kdo by se opakovaně při dražbě choval urážlivě nebo by znevažoval soudního exekutora anebo by opakovaně zmařil dražbu, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky nebo peněžitým trestem.


V Klatovech dne 6.8.2013

JUDr. Dalimil Mika, LL.M.
soudní exekutor

Informace o dražbách je možné sledovat na internetových stránkách www.euk.cz.