JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor

Exekutorský úřad Klatovy

Za Beránkem 836

339 01 Klatovy

 

Oprávněný:      Fyzická osoba - jméno a příjmení, rodné číslo / datum narození, místo trvalého pobytu

Fyzická osoba podnikatel - jméno a příjmení, IČO, datum narození, sídlo

Právnická osoba - obchodní firma nebo název, IČO, sídlo 

 

Povinný:          Fyzická osoba - jméno a příjmení, rodné číslo / datum narození, místo trvalého pobytu

Fyzická osoba podnikatel - jméno a příjmení, IČO, datum narození, sídlo

Právnická osoba - obchodní firma nebo název, IČO, sídlo

 

 Exekuční návrh

na pověření soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem v Klatovech, Za Beránkem 836, PSČ 339 01, provedením exekuce dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, v platném znění. 

I.

Podle vykonatelného rozsudku č.j. / platebního rozkazu č.j. / notářského zápisu sp. zn. / exekutorského zápisu sp. zn. _________ ze dne _________ vydaného / sepsaného _____________________ dluží povinný oprávněnému částku ve výši ___________________,- Kč.

 

Důkaz: rozsudkem č.j. / platebním rozkazem č.j. / notářským zápisem sp. zn. / exekutorským zápisem sp. zn. ____________ ze dne ______________ vydaného / sepsaného ___________________ 

II.

Jelikož povinný nesplnil dobrovolně to, co mu ukládá shora uvedený exekuční titul, z dlužné částky neuhradil ničeho, oprávněný navrhuje, aby soud vydal toto

 

P o v ě ř e n í :

nařizuje se podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, v platném znění, exekuce vykonatelného rozsudku č.j. / platebního rozkazu č.j. / notářského zápisu sp. zn. / exekutorského zápisu sp. zn. __________ ze dne ___________ vydaného / sepsaného _______________ k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši _____________,- Kč a pro náklady exekuce a náklady oprávněného, které budou určeny soudním exekutorem v příkazu k úhradě nákladů exekuce.

 

Provedením exekuce se  pověřuje soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem v Klatovech, Za Beránkem 836, PSČ 339 01.

 

 

V _______________ dne _______________

 

 

________________________
oprávněný

 

Příloha:

originál nebo ověřená kopie rozsudku / platebního rozkazu opatřené potvrzením o jeho vykonatelnosti / stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti / stejnopis exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti