Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M.

Soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
email: kancelar@euk.cz

Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného

Dražby movitých věcí

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

JUDr. Dalimil Mika, LL.M.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Klatovy
Za Beránkem 836
339 01 Klatovy

V ……………., dne ……………1)

Spisová značka: ………………2)

Přihláška pohledávky do dražebního jednání dle ustanovení § 336f zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu

Věřitel:3) Fyzická osoba - jméno a příjmení, rodné číslo / datum narození, místo trvalého pobytu
Fyzická osoba podnikatel - jméno a příjmení, IČO, datum narození, sídlo
Právnická osoba - obchodní firma nebo název, IČO, sídlo 

Povinný:4) Fyzická osoba - jméno a příjmení, rodné číslo / datum narození, místo trvalého pobytu
Fyzická osoba podnikatel - jméno a příjmení, IČO, datum narození, sídlo
Právnická osoba - obchodní firma nebo název, IČO, sídlo 

Ve výše uvedené věci Vám sděluji, že tímto přihlašuji svoji pohledávku ve výši ………………… Kč5) do Vámi prováděné exekuce prodejem nemovité věci spisová značka ………………2) ve smyslu ustanovení § 336f zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“).

Pohledávka ve výši ……………….. Kč5) je tvořena:6)
a) jistinou ve výši …………….. Kč
b) příslušenstvím (tj. např. úrokem z prodlení ve výši 6% z částky 20.000,- Kč od 12.12.2009 do zaplacení vyčísleném ke dni konání dražby, tj. k 31.8.2019, částkou ve výši ……... Kč7))
c) smluvní pokutou ve výši ……….. Kč8)
d) náklady nalézacího řízení ve výši …………… Kč
e) náklady oprávněného v exekučním řízení …………. Kč
f)  + další částky např. poplatky, poplatky z prodlení, renta, penále apod. ve výši …………. Kč9)

Věřitel žádá, aby jeho pohledávka byla zařazena v souladu s ustanovením:10)
a) § 337c odst. 1 písm. b) OSŘ do druhé skupiny
b) § 337c odst. 1 písm. c) OSŘ do třetí skupiny
c) § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté skupiny
d) § 337c odst. 1 písm. e) OSŘ do páté skupiny
e) § 337c odst. 1 písm. f) OSŘ do šesté skupiny
f) § 337c odst. 1 písm. g) OSŘ do sedmé skupiny
g) § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny

Pro pořadí této pohledávky je rozhodující den:11)
a) kdy byl soudnímu exekutorovi doručen návrh oprávněného/oprávněného z přerušené exekuce, tedy den ……….
b) kdy byl exekuční příkaz zřízením exekutorského zástavního práva doručen na katastrální úřad, tedy den ………
c) kdy byla zástavní smlouva doručena na katastrální úřad, tedy den ……………….. (jde-li o nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí),
d) kdy byla zástavní smlouva zapsána do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou ČR, tedy den ……….. (jde-li o nemovité věci, které nejsou zapsané v katastru nemovitostí)
e) kdy bylo rozhodnutí správního orgánu doručeno na katastrální úřad, tedy den ………….
f) kdy rozhodnutí správního orgánu nabylo právní moci, tedy den …………….
g) kdy byl návrh na zřízení soudcovského zástavního práva doručen soudu, tedy den …………….
h) kdy byla soudnímu exekutorovi/OS/FÚ/ doručena přihláška.
Věřitel žádá o zaplacení své pohledávky na účet číslo ………………………. 12)
…………………….
Podpis věřitele13)

Přílohy:14)
- originál nebo úředně ověřená kopie exekučního titul s vyznačenou doložkou právní moci a vykonatelnosti
/
listina prokazující, že jde o pohledávku související se správou domu a pozemku, která byla uplatněna u soudu žalobou podle části třetí
/
listina prokazující, že jde o pohledávku zajištěnou zástavním právem
- plná moc, je-li účastník zastoupen
- pravomocný příkaz k úhradě nákladů exekuce a usnesení o nařízení exekuce, jsou-li přihlašovány i náklady oprávněného v exekučním řízení (není-li pohledávky zajištěna exekutorským zástavním právem na základě exekučního příkazu a náklady oprávněného nejsou v tomto exekučním příkazu vyčísleny konkrétní částkou)
/
pravomocný příkaz k úhradě nákladů exekuce a vyrozumění o zapsání doložky provedení exekuce do Rejstříku zahájených exekucí (není-li pohledávky zajištěna exekutorským zástavním právem na základě exekučního příkazu a náklady oprávněného nejsou v tomto exekučním příkazu vyčísleny konkrétní částkou)


Poznámky:
1) Doplnit místo a datum sepsání přihlášky.
2) Doplnit spisovou značku řízení, ve kterém má proběhnout dražba nemovité věci a do kterého je pohledávka přihlašována, např. 120 EX 5/19.
3) Doplnit identifikační údaje věřitele.
4) Doplnit identifikační údaje dlužníka.
5) Doplnit celkovou výši přihlašované pohledávky.
6) Specifikovat jednotlivé části přihlašované pohledávky. Pohledávka musí být uvedena tak, že musí být specifikované její jednotlivé části dle exekučního titulu nebo listiny, ze které vyplývá, že jde o pohledávku zajištěnou zástavním právem tj. jistina, příslušenství, náklady řízení, apod.
7) Příslušenství pohledávky tj. úroky, úroky z prodlení uvést tak, aby bylo zřejmé, z jaké částky je požadováno, v jaké výši a za jaké období a musí být vyčísleno konkrétní částkou ke konkrétnímu datu tj. ke dni konání dražby, není-li již exekučním titulem přiznáno v konkrétní výši.
8) Je-li smluvní pokuta požadována a není dle exekučního titulu uvedeno již konkrétní částkou uvádět stejně jako příslušenství.
9) Jsou-li další částky např. poplatky, poplatky z prodlení, renta, penále apod. postupovat stejně jako u smluvní pokuty.
10) Uvést skupinu, do které přihlašovaná pohledávka dle ustanovení § 337c odst. 1 OSŘ patří, tj. zařazení do skupiny.
11) Uvést rozhodnou skutečnost pro pořadí přihlašované pohledávky.
12) Doplnit číslo účtu.
13) Podpis věřitele.
14) Uvést a přiložit všechny přílohy, na základě kterých bude přihláška posouzena.

 1. Dluh včetně nákladů exekuce je možné uhradit:
  1. bankovním převodem nebo vkladem na jakékoliv pobočce ČSOB na účet č. 209439719/0300, variabilní symbol je tvořen spisovou značkou bez lomítka (např. 120EX 1/09 v.s. je 109),
  2. poukázkou typu A na účet soudního exekutora č. 209439719/0300, variabilní symbol je tvořen spisovou značkou bez lomítka (např. 120EX 1/09 v.s. je 109) v tomto případě počítejte s prodlením úhrady mezi dnem podání na poště a připsáním částky na účet soudního exekutora anebo
  3. v hotovosti v sídle Exekutorského úřadu Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy v úředních hodinách, tedy Po – Čt 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00, Pá 8.00 – 12.00.
 2. Účelem telefonického projednání úhrady vymáhané pohledávky je urychlení exekučního řízení, a proto prosím, uveďte své jméno, příjmení a spisovou značku své exekuce. Pokud nebudou tyto údaje uvedeny, bude hovor ze strany zaměstnanců Exekutorského úřadu Klatovy přerušen.
  Prosím, striktně dodržujte úřední hodiny: Po – Čt 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00, Pá 8.00 – 12.00.
  Soudní exekutor zdůrazňuje, že všechny telefonické hovory jsou nahrávány. Tyto telefonické záznamy mohou být v případě potřeby předány orgánům činných v trestním řízení.
  Komplikovanější dotazy zasílejte písemně na výše uvedenou na adresu Exekutorského úřadu Klatovy, popř. na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Vždy je nutné uvést spisovou značku.
 3. Není možné žádat prominutí dluhu nebo jeho části, toto není v pravomoci zaměstnanců Exekutorského úřadu Klatovy. Prominutí dluhu nebo jeho části je pouze v pravomoci oprávněného, nikoliv v pravomoci soudního exekutora
 4. Dále není možné žádat uvolnění blokovaných účtů či nemovitostí, dokud není celý exekuční dluh zaplacen. Soudní exekutor je ze zákona povinen dluh vymáhat a uvolnění blokací bez zaplacení dluhu by bylo v rozporu s povinností stanovenou právními předpisy.
 5. JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, neřeší jednotlivá exekuční řízení, tím jsou plně pověřeni jednotliví kompetentní zaměstnanci Exekutorského úřadu Klatovy.
 6. Pro hrubé porušování pořádku může soudní exekutor udělit pořádkovou pokutu až do výše 50.000,- Kč.

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, které občanský soudní řád a další právní předpisy svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu.

Dražební rok určuje soudní exekutor (exekutorský kandidát či koncipient) v usnesení (dražební vyhlášce). Soudní exekutor, zaměstnanci soudního exekutora, povinný a manžel povinného nesmějí dražit.

Účastníkem dražby může být fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům a právnická osoba. Účastník dražby je povinen se prokázat platným průkazem totožnosti, v případě obchodních společností i výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců (originálem či ověřenou kopií), v případě zastoupení i plnou mocí s úředně ověřenými podpisy a v případě, že dražební vyhláška stanoví povinnost zaplatit dražební jistotu, tak je nezbytné zaplacení dražební jistoty, a to na účet soudního exekutora uvedený v dražební vyhlášce nebo v hotovosti do pokladny exekutorského úřadu. Pro platbu v hotovosti se neužije zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. K platbám, které byly složeny na účet soudního exekutora, lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání prokázáno, že na účet platba také došla. Poté budou dražitelům vydána dražební čísla a tito dražitelé se mohou zúčastnit dražebního jednání. Účastník dražby se zapisuje do seznamu účastníků dražby.

Zúčastnit se dražby movité věci, pro jejíž držení je nutné právním přepisem stanovené oprávnění (např. oprávnění držet zbraň), může jen ten, kdo je držitelem takového oprávnění. Exekutor je oprávněn tuto skutečnost ověřit před zahájením dražby tím, že vyzve dražitele o předložení příslušného oprávnění.

Pro nerušený průběh dražebního jednání je nutné před vstupem do dražební místnosti vypnout mobilní telefon.

Před zahájením dražebního jednání je možné si prohlédnout věci, které jsou předmětem dražby a popřípadě nahlédnout do znaleckého posudku, pokud byly věci na základě znaleckého posudky oceněny a případně vznést dotazy na odpovědného zaměstnance exekutorského úřadu. Veškeré informace k dražené věci nebo souboru věcí jsou uvedeny v dražební vyhlášce.

Dražební jednání řídí soudní exekutor, exekutorský kandidát, exekutorský koncipient nebo vykonavatel soudního exekutora (dále jen „soudní exekutor“).

Při dražbě se věci vyvolávají jednotlivě, nebo po skupinách, jestliže se prodává větší množství věcí. Po vyvolání věci soudní exekutor oznámí nejnižší podání stanovené v dražební vyhlášce a vyzve účastníky dražby, aby činili podání s tím, že dražitelům oznámí částku, o kterou mohou zvyšovat podání tzv. příhoz.

Podání je dražitelem učiněno zvednutím dražebního čísla a vyslovením nabízené částky.


Dražitelé jsou vázáni svým podáním, dokud nebylo učiněno podání vyšší. Dražba pokračuje, dokud dražitelé na vyzvání slovy „poprvé, podruhé“ činí vyšší podání. Není-li učiněno další vyšší podání, soudní exekutor upozorní dražitele, že nebude-li učiněno vyšší podání, že po slově „potřetí“ udělí příklep. Neučiní-li žádný z dražitelů vyšší podání nebo stejné nejvyšší podání, které učinil jiný dražitel, udělí soudní exekutor příklep tomu z dražitelů, který učinil nejvyšší podání.

V případě, že více dražitelů učiní stejné nejvyšší podání, bude rozhodnuto losem, kterému dražiteli bude učiněn příklep. Losování bude provedeno prostřednictvím losovacího zařízení tak, že každý z dražitelů, který učinil nejvyšší podání, si vylosuje z losovacího zařízení jeden míček a příklep bude udělen tomu dražiteli, který si vylosuje míček s vyšším číslem. V případě dražby mimo budovy exekutorského úřadu může být zvolen jiný způsob losování.

Nejvyšší podání je vydražitel povinen zaplatit ihned, hotově do pokladny exekutorského úřadu. Jestliže vydražitel ihned po výzvě neuhradí nejvyšší podání, pozbývá příklep právních účinků a exekutor bez dalšího draží movitou věc znovu, a to bez účasti obmeškalého vydražitele. Pokud nejvyšší podání přesahuje částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, tj. ekvivalent částky 15.000 EUR, musí ho vydražitel doplatit bezhotovostní platbou do 7 dnů od udělení příklepu, jinak soudní exekutor nařídí opětovnou dražbu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Vydražitel, který nezaplatil nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto závazky se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto závazky, zbývající část se vrátí vydražiteli.

Udělením příklepu dražební jednání končí.

Přechodem vlastnictví k věci nebo souboru movitých věcí na vydražitele zanikají ze zákona všechna věcná i obligační práva k věci cizí, která na věci nebo souboru věcí do té doby vázla. Přejde-li vlastnického právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu. V případě dražby cenných papírů vydá soudní exekutor takové potvrzení vydražiteli i bez žádosti.

Vydražitel je povinen věc po doplacení nejvyššího podání převzít a odvézt. Náklady na odvoz vydražených věcí jdou k tíži vydražitele.

Tomu, kdy by rušil pořádek v dražební místnosti nebo se urážlivě choval, může být uložena pořádková pokuta do výše 50.000,- Kč. Pro hrubé porušení pořádku může být soudním exekutorem vykázán z místa konání dražby. Ten, kdo by opakovaně závažným způsobem rušil dražební rok, nebo kdo by se opakovaně při dražbě choval urážlivě nebo by znevažoval soudního exekutora anebo by opakovaně zmařil dražbu, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky nebo peněžitým trestem.


V Klatovech dne 6.8.2013

JUDr. Dalimil Mika, LL.M.
soudní exekutor

Informace o dražbách je možné sledovat na internetových stránkách www.euk.cz.

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor

Exekutorský úřad Klatovy

Za Beránkem 836

339 01 Klatovy

 

Oprávněný:      Fyzická osoba - jméno a příjmení, rodné číslo / datum narození, místo trvalého pobytu

Fyzická osoba podnikatel - jméno a příjmení, IČO, datum narození, sídlo

Právnická osoba - obchodní firma nebo název, IČO, sídlo 

 

Povinný:          Fyzická osoba - jméno a příjmení, rodné číslo / datum narození, místo trvalého pobytu

Fyzická osoba podnikatel - jméno a příjmení, IČO, datum narození, sídlo

Právnická osoba - obchodní firma nebo název, IČO, sídlo

 

 Exekuční návrh

na pověření soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem v Klatovech, Za Beránkem 836, PSČ 339 01, provedením exekuce dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, v platném znění. 

I.

Podle vykonatelného rozsudku č.j. / platebního rozkazu č.j. / notářského zápisu sp. zn. / exekutorského zápisu sp. zn. _________ ze dne _________ vydaného / sepsaného _____________________ dluží povinný oprávněnému částku ve výši ___________________,- Kč.

 

Důkaz: rozsudkem č.j. / platebním rozkazem č.j. / notářským zápisem sp. zn. / exekutorským zápisem sp. zn. ____________ ze dne ______________ vydaného / sepsaného ___________________ 

II.

Jelikož povinný nesplnil dobrovolně to, co mu ukládá shora uvedený exekuční titul, z dlužné částky neuhradil ničeho, oprávněný navrhuje, aby soud vydal toto

 

P o v ě ř e n í :

nařizuje se podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, v platném znění, exekuce vykonatelného rozsudku č.j. / platebního rozkazu č.j. / notářského zápisu sp. zn. / exekutorského zápisu sp. zn. __________ ze dne ___________ vydaného / sepsaného _______________ k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši _____________,- Kč a pro náklady exekuce a náklady oprávněného, které budou určeny soudním exekutorem v příkazu k úhradě nákladů exekuce.

 

Provedením exekuce se  pověřuje soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem v Klatovech, Za Beránkem 836, PSČ 339 01.

 

 

V _______________ dne _______________

 

 

________________________
oprávněný

 

Příloha:

originál nebo ověřená kopie rozsudku / platebního rozkazu opatřené potvrzením o jeho vykonatelnosti / stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti / stejnopis exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti